Класификация на рода Роза

Класификацията на организмите не е неизменна. Научни открития налагат различни промени в йерархията. Често не може да се постигне споразумение и различни учени защитават различни имена и структури в нея. Това води до многобройни несъвместими наименования в специализираната литература. Модерните подходи (като ДНК-анализ и др.) донякъде премахват проблема на своеволната „неестествена“ класификация, но поради несъвършенството на днешните методи за филогенетичен анализ, всъщност по-скоро се измества причината за спорове по систематиката.

Тук ще ви запознаем с двете най-често използвани системи за класификация, за да ви покажем мястото на рода Роза в тях.

1. Биологична класификация (или научна класификация в биологията)

Класификацията (систематика) на организмите  е област в биологията, която описва естествените връзки между различните видове организми и ги класифицира по единен начин. Така се постига йерархия в подреждането на организмите, наречена още таксономия. Основните единици в нея се наричат „таксони”. Термините „таксон” и „категория” често са смесвани, но те имат съвършено различно съдържание. Таксонът е конкретен и реален обект. Видът „Rosa canina” е таксон, както е таксон и род „Rosa”. Не е таксон обаче видът или родът изобщо при организмите. Конкретният вид, род, семейство и т.н., конкретната таксономична група независимо от ранга й е таксон. От своя страна категорията е абстрактно понятие, с което се означават всички таксони, които стоят на едно и също място в йерархичната класификация, които имат един и същи ранг.

Съвременните правила при назоваване на организмите в частта за растенията, се определят от Международния кодекс за номенклатурата на водорасли, гъби и растения (International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (ICN)), заменил през 2011 г. Международния кодекс на ботаническата номенклатура (International Code of Botanical Nomenclature (ICBN)).

Съществуват седем основни и редица допълнителни таксономични категории За разлика от основните, допълнителните категории не са задължителни и се ползват само в случай на нужда. Ето как изглежда общата подредба в низходящ ред (основните категории са показани с удебелен текст):
– Надцарство, Империя (Superregnum) (допълнителна категория)
Царство (Regnum)
– Подцарство (Subregnum) (допълнителна категория)
– Надотдел (Superdivisio) (допълнителна категория)
- Отдел, тип (Divisio – при растенията, Phylum – при животните)
– Подотдел (Subdivisio) (допълнителна категория)
Клас (Classis)
– Подклас (Subclassis) (допълнителна категория)
Разред (Ordo)
– Подразред (Subordo) (допълнителна категория)
Семейство (Familia)
– Подсемейство (Subfamilia) (допълнителна категория)
– Триб (Tribus) (допълнителна категория)
– Подтриб (Subtribus) (допълнителна категория)
Род (Genus)
– Подрод (Subgenus) (допълнителна категория)
– Секция (Sectio) (допълнителна категория)
– Подсекция (Subsectio) (допълнителна категория)
– Серия (Series) (допълнителна категория)
– Подсерия (Subseries)
Вид (Species)
– Подвид (Subspecies) (допълнителна категория)
– Вариетет (Varietas) (допълнителна категория)
– Подвариетет (Subvarietas) (допълнителна категория)
– Форма (Forma) (допълнителна категория)
– Подформа (Subforma) (допълнителна категория)

Според биологичната класификация, родът Роза се намира както следва:
– Надцарство (Империя) Еукариоти (Superregnum Eukaryota) (допълнителна категория)
– Царство Растения (Regnum Plantae)
– Подцарство Васкуларни растения  (Subregnum Tracheobionta или Tracheophyta) (допълнителна категория)
– Надотдел Семенни (Superdivisio Spermatophyta) (допълнителна категория)
– Отдел Покритосеменни (Divisio Magnoliophyta)
– Клас Двусемеделни (Classis Magnoliopsida или Dycotiledoneae)
– Подклас Rosidae (Subclassic Rosidae) (допълнителна категория)
– Разред Rosales (Ordo Rosales)
– Семейство Розоцветни (Familia Rosaceae)
– Подсемейство Розови растения (Subfamilia Rosoideae) (допълнителна категория)
– Род Роза (Genus Rosa)

Следва разширено описание:
Империя (Надцарство) Еукариоти (Superregnum Eukaryota) (допълнителна категория)
Еукариотите (Eukaryota) (същинско ядрени) са организми, чиито клетки притежават ядро, където е събран генетичният материал. Те включват животните, растенията и гъбите, които са най-вече многоклетъчни, както и разнообразни други групи обединени в биологичното царство протиста, които са едноклетъчни. Името идва от гръцките думи eus (истина) и karyon (ядка/ядро), определящи ядрото, за разлика от прокариотите (Prokaryota, на гръцки: pros — преди, karyon — ядка/ядро), при които липсва клетъчно ядро или какъвто и да е друг мембранно ограничен органел. Основни синоними: Eucytota; Plantae euplastidae.
– Царство Растения (Regnum Plantae)
Растенията (Plantae) са организми, включващи познати форми, като дървета, храсти, треви, лиани, папрати и мъхове, а според някои дефиниции и зелените водорасли. Точният брой на видовете растения е трудно да се определи, но в наши дни се смята, че съществуват 300-315 хиляди вида, от които основната част, 260-290 хиляди, са семенни растения.
Характерно за тях е наличието на целулозни клетъчни стени и извличането на необходимата за жизнените им процеси енергия от слънчевата светлина чрез фотосинтеза. При този процес те използват хлорофил, разположен в хлоропласти, на който се дължи зеленият цвят на много техни части. Въпреки това някои растения са паразити и могат да не фотосинтезират или да не произвеждат значителни количества хлорофил.
– Подцарство Васкуларни растения (Subregnum Tracheobionta или Tracheophyta) (допълнителна категория)
Васкуларните растения се характеризират с наличието на специални тъкани, пригодени за провеждане на вода. Подцарството включва папрати, плауни, хвощове, покритосеменни и голосеменни растения. Неваскуларни растения са мъховете.
– Надотдел Семенни (Superdivisio Spermatophyta) (допълнителна категория)
Включват растения, които образуват семена. В миналото са класифицирани като отдел, но днес представляват надотдел. Делят се на пет групи: Цикасови – субтропични и тропични растения с масивно стебло и съставни листа; Гинкови – само един оцелял вид; Иглолистни – иглолистни дървета и храсти; Гнетови – три рода дървета и храсти; Покритосеменни – цъфтящите растения.
– Отдел Покритосеменни (Divisio Magnoliophyta)
Покритосеменните растения, притежават най-усложненото растително тяло в морфологично отношение. Разнообразието от покритосеменни растения превъзхожда това на всички останали групи висши растения. Покритосеменните се различават от останалите семенни растения по наличието на няколко основни белега: цветове (цветове на покритосеменните растения са най-забележимата разлика от голосеменните, поради което те понякога са наричани цветни (цъфтящи) растения), тичинки с два чифта поленови торбички, редуцирани мъжки гаметофити, редуцирани женски гаметофити, плодници, ендосперм.
– Клас Двусемеделни (Classis Magnoliopsida или Dycotiledoneae)
Двусемеделните  включват най-разнообразни по външен вид и размери видове – от едногодишни растения до дървета. Двусемеделните се отличават от едносемеделните по наличието на два странично разположени семедела.
– Подклас Rosidae (Subclassic Rosidae) (допълнителна категория)
Цветовете им са предимно циклични със свободни чашелистчета и венцелистчета. Наблюдава се тенденция към образуване на чашевидни или дисковидни цветни легла, както и към редукция на част от семепъпките. Основни синоними: Rosiflorae; Calyciflorae.
– Разред Rosales (Ordo Rosales)
В съвременните таксономични системи, базирани на генетични данни, като APG III (2009 г.), разредът включва девет семейства, като класификацията е значително променена в сравнение с традиционни системи.
– Семейство Розоцветни (Familia Rosaceae)
Включва около 2830 вида, разпределени в 95 рода. Името му произлиза от названието на рода Rosa (Роза). Най-големите родове са Prunus (слива, череша, праскова, кайсия, бадем и др.) (ок. 430 вида), Alchemilla (ок. 270 вида), Sorbus (напр. офика) (ок. 260 вида), Crataegus (напр. глог) (260 вида), Cotoneaster (ок. 260 вида) и Rubus (напр. малина и къпина) (ок. 250 вида). Цветя, храсти, полухрасти, дървета и тревисти растения, със сезонно опадане на листата, както и няколко вечнозелени. Разпространени са в целия свят (без Антарктида), но са най-многобройни в Северното полукълбо.
Това семейство осигурява много икономически важни продукти, включително ядливи плодове (ябълки, кайсии, сливи, череши, праскови, круши, дюли, малини, ягоди и др.), бадеми, декоративни дървета и храсти (рози, офики, глог).
– Подсемейство Розови (Subfamilia Rosoideae) (допълнителна категория)
Треви или храсти. Плодниците най-често са многобройни, разположени върху изпъкнало или вдлъбнато цветно легло. Плодът най-често е сборен или лъжлив. Тук се отнасят редица широко известни овощни и лечебни растения, включени в родовете Rosa, Potentilla, Agrimonia, Fragaria и Rubus.
– Род Роза (Genus Rosa)
Включва 100-150 вида храсти и лиани, разпространени главно в Азия, в по-малка степен в Европа, Южна Америка и Северозападна Африка. Много видове и хибриди се отглеждат като лечебни и декоративни растения по целия свят. Маслодайните рози се отглеждат като етеричномаслени култури.
 

2. Класификация по APG III

„APG III” е съкращение от Angiosperm Phylogeny Group III System 2009 (Ангиоспермна филогенна система, трета версия, от 2009 г.) – това е класификация на цъфтящите растения по съвременна, главно молекулярно базирана система. В нея родът Роза се намира както следва:
– Царство: Regnum Plantae (виж по-горе)
– Клад: Cladus Angiosperms (=Magnoliophyta – цъфтящи растения – виж по-горе)
– Клад: Cladus Eudicots (Eudicotidae, Eudicotyledons) (=Tricolpate – характеристика на структурата на полена – с три colpi; = Non-magnoliid dicots; = True dicotyledons)
– Клад: Cladus Core eudicots (=Core tricolpates)
– Клад: Cladus Rosids (включва една четвърт от всички видове цъфтящи растения)
– Клад: Cladus Еurosids I (Fabids) (=True rosids)
– Разред: Ordo Rosales (виж по-горе)
– Семейство: Familia Rosaceae (виж по-горе)
– Подсемейство: Subfamilia Rosoideae (виж по-горе)
– Триб (Родов вид): Tribus Roseae (Розите)
– Род: Genus Rosa

* * *

Какви са подразделите на самия род Роза, може да научите от статията “Рози – основни видове и хибриди. Научен списък”

__________________________

Назад към “Розите”